Trosa kommun tar bort målet om egenfinansiering av investeringar

Trosa kommun har länge haft ett mål om att minst hälften av kommunens investeringar ska finansieras med egna medel (mätt under en femårsperiod). Under den investeringsfas som kommunen passerat så har det här målet inte uppnåtts men invånarna har försäkrats att investeringstakten kommer att klinga av och att investeringstakten kommer att återgå till en långsiktigt hållbar nivå.

På kommunfullmäktigemötet den 30 november 2016 ställdes dock allt detta på ända. Kommunen tog då beslut om att helt ta bort målet. Det kan ju inte tolkas på något annat sätt än att investeringsfesten för lånade pengar kommer att fortsätta.

http://www.trosa.se/globalassets/kommunkontoret/kansliet/protokoll/kommunfullmaktige/2016/kf-protokoll-2016-11-30.pdf