Investeringsvolymen 2017 ökar

Flera planerade investeringar under 2016 genomfördes aldrig enligt plan. Det medför att investeringarna för 2017 kommer att bli större än tidigare budgeterat och det bör innebära att kommunen behöver ta upp nya lån för att finansiera investeringar i år.

 

Källa kommunens budget för 2018.

Trosa kommun tar bort målet om egenfinansiering av investeringar

Trosa kommun har länge haft ett mål om att minst hälften av kommunens investeringar ska finansieras med egna medel (mätt under en femårsperiod). Under den investeringsfas som kommunen passerat så har det här målet inte uppnåtts men invånarna har försäkrats att investeringstakten kommer att klinga av och att investeringstakten kommer att återgå till en långsiktigt hållbar nivå.

På kommunfullmäktigemötet den 30 november 2016 ställdes dock allt detta på ända. Kommunen tog då beslut om att helt ta bort målet. Det kan ju inte tolkas på något annat sätt än att investeringsfesten för lånade pengar kommer att fortsätta.

http://www.trosa.se/globalassets/kommunkontoret/kansliet/protokoll/kommunfullmaktige/2016/kf-protokoll-2016-11-30.pdf

 

Delårsbokslut 2016-08-31 – Skulderna har ökat lite till

Vid delårsbokslutet som redovisades för kommunstyrelsen häromdagen så var kommunkoncernens totala skulder 1 296 miljoner  och antalet invånare 12 035. Det ger en genomsnittlig skuld per invånare på 107 712 kr. En ökning med ungefär 1 500 kr per invånare sedan årsskiftet. De långsiktiga skulderna har ökat med ungefär 40 miljoner och de kortsiktiga skulderna har sjunkit med ungefär 20 miljoner. Soliditeten är förbättrad med cirka en procent sedan årsskiftet.