Finns det några amorteringsplaner?

Jag fick en fråga kring var det finns information om hur man tänkt amortera bort de nuvarande skulderna. Jag kan dessvärre inte skönja några sådana ambitioner eller något egentlig kapacitet att amortera i någon större omfattning. Det finns antydningar kring behovet av att amortera i budgeten för 2017. Det står så här i budgeten:

Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar
mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra
tillgångar som finansieras av egna medel. Från
2010 minskade soliditeten till följd av de höga
investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om
investeringar finansieras via lån. Detta har varit
aktuellt under 2010 -2014, då investeringarna varit
mycket höga. De år som följer måste därför ha
låga investeringsutgifter samtidigt som lån ska
kunna amorteras. Bättre resultat än budgeterat
förbättrar soliditeten och bör därför eftersträvas.

Om man sedan tittar på planerade investeringar de kommande åren så ser det ut så här

Överfört till 2016 från tidigare år: 32 286
Budget 2016: 67 900
Budget 2017: 49 414
Plan 2018: 91 470
Plan 2019: 26 875

Det blir i snitt cirka 66 miljoner för åren 2016-2019 och kommunens utrymme för självfinansiering är runt 55 miljoner per år. Så under de här åren finns inget utrymme för amorteringar. Och efter detta kommer troligen lånen för nya infarten till Trosa och några år efter det troligen ett nytt reningsverk och sedan resecentrumet i Vagnhärad. Det finns troligen inget amorteringsutrymme på 12-15 år, tvärt om.

Ett hopp är möjligen förhoppningarna om att få tillbaka 25-30 miljoner från safirenrenoveringen. Men där vet jag inte alls hur det går, om det blir några pengar alls eller om byggbolaget haft rätt.

Trosa kommun tar bort målet om egenfinansiering av investeringar

Trosa kommun har länge haft ett mål om att minst hälften av kommunens investeringar ska finansieras med egna medel (mätt under en femårsperiod). Under den investeringsfas som kommunen passerat så har det här målet inte uppnåtts men invånarna har försäkrats att investeringstakten kommer att klinga av och att investeringstakten kommer att återgå till en långsiktigt hållbar nivå.

På kommunfullmäktigemötet den 30 november 2016 ställdes dock allt detta på ända. Kommunen tog då beslut om att helt ta bort målet. Det kan ju inte tolkas på något annat sätt än att investeringsfesten för lånade pengar kommer att fortsätta.

http://www.trosa.se/globalassets/kommunkontoret/kansliet/protokoll/kommunfullmaktige/2016/kf-protokoll-2016-11-30.pdf