Delårsbokslut 2016-08-31 – Skulderna har ökat lite till

Vid delårsbokslutet som redovisades för kommunstyrelsen häromdagen så var kommunkoncernens totala skulder 1 296 miljoner  och antalet invånare 12 035. Det ger en genomsnittlig skuld per invånare på 107 712 kr. En ökning med ungefär 1 500 kr per invånare sedan årsskiftet. De långsiktiga skulderna har ökat med ungefär 40 miljoner och de kortsiktiga skulderna har sjunkit med ungefär 20 miljoner. Soliditeten är förbättrad med cirka en procent sedan årsskiftet.

Trosa kommun höjer skatten år 2017

Kommunfullmäktige i Trosa beslutade häromdagen att höja skatten i Trosa kommun nästa år med 40 öre. Det beräknas ge ökade skatteintäkter med ungefär 12 miljoner per år och av dessa öronmärks 10 miljoner per år till medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar.